Ten Miles on the Tualatin River - 2013/07/28 - Chiyoko & Guy's Photo Site.