2018/09/19: Tokyo - Chiyoko & Guy's Photo Site.
A tad pricey!

A tad pricey!

The Tsukiji Fish Market, Tokyo.

TokyoTsukijipbjp18slideshow